Algemene voorwaarden

Hallo, goed dat je dit leest.
Wanneer je een activiteit boekt of iets koopt in de shop ga je akkoord met de voorwaarden zoals die hieronder staan vermeld.

Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kajakadoo en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kajakadoo en de klant.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een boeking of bestelling houdt in dat de klant toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kajakadoo worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kajakadoo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Betaling
Je boeking of aankoop is definitief wanneer je hebt betaald.

Annuleren door deelnemer
Annuleren kan per e-mail aan info@kajakadoo.nl.
Ontvang je geen bevestiging, neem dan telefonisch contact op: +31 618175889.
Aan annuleren van een activiteit zijn de volgende kosten verbonden:
– Bij annuleren tot vier weken voor de activiteit: € 15,- administratiekosten per boeking.
– Bij annuleren tussen vier en twee weken voor de activiteit 50 % van de totaalprijs van je boeking.
– Bij annuleren tussen twee weken en zeven dagen voor de activiteit: 75 % van de totaalprijs van je boeking.
– Bij annuleren binnen zeven dagen voor de activiteit: 100 % van de totaalprijs van je boeking.

Annuleren door Kajakadoo
Kajakadoo kan annuleren:
1. Wanneer het minimumaantal deelnemers niet is bereikt, tot een week voor de activiteit.
2. Bij onweer of een voorspelling van onweer.
3. Bij omstandigheden die vragen om vaardigheden die boven het niveau van de deelnemersgroep liggen.
4. In geval van overmacht: onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop Kajakadoo geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Kajakadoo niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, blessure, ziekte, pandemie, epidemie, quarantaine, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.
In geval van punt 1 t/m 4 ontvang je het bedrag van je boeking terug.
Als Kajakadoo bij het intreden van een bij punt 1 t/m 4 genoemde situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Kajakadoo gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke activiteit.

Verzekering
Alle deelnemers aan Kajakadoo activiteiten zijn verplicht een zorgverzekering (ziekte- en ongevallen) en een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) te hebben.

Eigen risico
Deelnemers aan Kajakadoo activiteiten zijn zich ervan bewust dat kajakken een verhoogd risico op materiaalschade of letsel met zich meebrengt, zowel voor henzelf als voor derden. Deelnemers nemen de gevolgen van deze risico’s voor eigen rekening. Hiertoe ondertekenen deelnemers voor aanvang van een Kajakadoo activiteit een verklaring van afstand en vrijwaring van aansprakelijkheid.

Schade/verlies
Deelnemers aan Kajakadoo activiteiten gaan ermee akkoord dat als voorwaarde voor het gebruik van kajaks of uitrusting die door Kajakadoo wordt geleverd, zij redelijke zorg zullen nemen om schade of verlies te voorkomen en dat wanneer zij uitrusting of kajaks beschadigen of verliezen, zij gedeeltelijk of volledig aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de reparatie, het herstel of de vervanging ervan. Ditzelfde geldt voor schade aan eigendommen van Camping Zeeburg.

Veiligheid
Deelnemers aan Kajakadoo activiteiten stemmen in met de veiligheidsinstructies van de Kajakadoo instructeur/gids. Bij activiteiten op het water wordt altijd een zwemvest gedragen.

Privacy
Kajakadoo gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en informatie.
We adviseren je om ook de privacyverklaring te lezen.

Laatst gewijzigd 03 maart 2021